ليست فيلم سمينارها و دوره‌های بازآموزی موجود در واحد آموزش

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

به منظور تسهيل دسترسي اعضا به ليست فيلم سمينارها و دوره‌های بازآموزی موجود در واحد آموزش، فایل‌های زیر بر اساس سال، تاریخ دوره یا سمینار، ارائه دهنده و موضوع تهیه شده است. جهت دریافت فیلم مورد نظر خود، عنوان و تاریخ دوره یا سمینار را یادداشت و به واحد آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس واقع در طبقه دوم ساختمان شماره 3 مراجعه نمایید.

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Links