نمایندگی:شیراز
1399/12/02 15:42:23
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان :5819
بیمه‌های مسئولیت مدنی مهندسان عضو سازمان


بیمه‌های مسئولیت مدنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، پوشش‌ها و تعهدات در سال 1399-1400
 

شمارۀ قرارداد

موضوع بیمهنامه

حقبیمه (ریال)

حداکثر پوششها و تعهدات (ریال)

توضیحات

 

هر نفر در هر حادثه

در طول مدت بیمهنامه

 

2

بیمۀ تعاون

مسئولیت مدنی و حرفهای مهندسان ناظر هنگام ساخت ساختمان از زمان صدور پروانه ساختمان براساس مترمربع زیربنا نظارت

1،000

برای هر متر مربع

دیه یا غرامت فوت و نقص عضو

در ماههای عادی

3،300،000،000

22،000،000،000

شیوۀ اقدام

در ماههای حرام (5 برابر دیه در طول مدت)

4،400،000،000

هزینههای پزشکی (معادل 10درصد دیۀ ماه حرام برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

440،000،000

2،200،000،000

خسارتهای مالی (معادل دیۀ ماه حرام برای هر نفر و 3 برابر دیه در طول مدت)

4،400،000،000

13،200،000،000

مطالبات تأمین اجتماعی موضوع مادۀ 66 (معادل 35درصد دیۀ ماه حرام  برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

1،540،000،000

7،700،000،000

3

بیمۀ تعاون

مسئولیت مدنی و حرفهای مهندسان ناظر از زمان بهرهبرداری ساختمان به مدت ده سال براساس مترمربع زیربنا نظارت

1،000

برای هر متر مربع

دیه یا غرامت فوت و نقص عضو

در ماههای عادی

3،300،000،000

22،000،000،000

شیوۀ اقدام

در ماههای حرام (5 برابر دیه در طول مدت)

4،400،000،000

هزینههای پزشکی (معادل 10درصد دیۀ ماه حرام برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

440،000،000

2،200،000،000

خسارتهای مالی (معادل دیۀ ماه حرام برای هر نفر و 3 برابر دیه در طول مدت)

4،400،000،000

13،200،000،000

4

بیمۀ تعاون

مسئولیت مدنی و حرفهای مهندسان طراح، محاسب، نقشه بردار از زمان طراحی یا محاسبه بهمدت ده سال براساس مترمربع زیربنا

850

برای هر متر مربع

دیه یا غرامت فوت و نقص عضو

در ماههای عادی

3،300،000،000

22،000،000،000

شیوۀ اقدام

در ماههای حرام (5 برابر دیه در طول مدت)

4،400،000،000

هزینههای پزشکی (معادل 10درصد دیۀ ماه حرام برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

440،000،000

2،200،000،000

خسارتهای مالی (معادل دیۀ ماه حرام برای هر نفر و 3 برابر دیه در طول مدت)

4،400،000،000

13،200،000،000

مطالبات تأمین اجتماعی موضوع مادۀ 66 (معادل 35درصد دیۀ ماه حرام  برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

1،540،000،000

7،700،000،000

5

بیمۀ دی

مسئولیت مدنی و حرفهای سازندگان ذیصلاح (مجریان) حقیقی و حقوقی ساختمان براساس مترمربع زیربنا از شروع عملیات ساختمانی هر ساختمان تا دریافت پایان کار به مدت حداکثر 60 ماه

6،812

برای هر متر مربع

دیه یا غرامت فوت و نقص عضو

در ماههای عادی

3،300،000،000

22،000،000،000

شیوۀ اقدام

در ماههای حرام (5 برابر دیه در طول مدت)

4،400،000،000

هزینههای پزشکی (معادل 10درصد دیۀ ماه حرام برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

440،000،000

2،200،000،000

خسارتهای مالی (معادل دیۀ ماه حرام برای هر نفر و 3 برابر دیه در طول مدت)

4،400،000،000

13،200،000،000

مطالبات تأمین اجتماعی موضوع مادۀ 66 (معادل 35درصد دیۀ ماه حرام  برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

1،540،000،000

7،700،000،000

6

بیمۀ دی

مسئولیت مدنی و حرفهای سالیانۀ مهندسی برای طراحی، محاسبه، نقشه برداری و نظارت و خدمات آزمایشگاهی

1،635،000

برای یک سال هر شخص حقیقی

دیه یا غرامت فوت و نقص عضو

در ماههای عادی

3،300،000،000

22،000،000،000

شیوۀ اقدام

در ماههای حرام (5 برابر دیه در طول مدت)

4،400،000،000

هزینههای پزشکی (معادل 10درصد دیۀ ماه حرام برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

440،000،000

2،200،000،000

خسارتهای مالی (معادل 5/1 برابر دیۀ ماه حرام و 3 برابر دیه در طول مدت)

6،600،000،000

19،800،000،000

مطالبات تأمین اجتماعی موضوع مادۀ 66 (معادل 35درصد دیۀ ماه حرام  برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

1،540،000،000

7،700،000،000

7

بیمۀ تعاون

مسئولیت مدنی و حرفهای سالیانه برای سازندگان ذیصلاح (مجریان) حقیقی و حقوقی

2،350،000

برای یک سال هر شخص حقیقی

دیه یا غرامت فوت و نقص عضو

در ماههای عادی

3،300،000،000

22،000،000،000

شیوۀ اقدام

در ماههای حرام (5 برابر دیه در طول مدت)

4،400،000،000

هزینههای پزشکی (معادل 10درصد دیۀ ماه حرام برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

440،000،000

2،200،000،000

خسارتهای مالی (معادل 5/1 برابر دیۀ ماه حرام و 3 برابر دیه در طول مدت)

6،600،000،000

19،800،000،000

مطالبات تأمین اجتماعی موضوع مادۀ 66 (معادل 35درصد دیۀ ماه حرام  برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

1،540،000،000

7،700،000،000

 

 
ثبت نظرات


مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > آرشیو اخبار > مشاهده خبر