نمایندگی:شیراز
1400/12/04 14:40:21
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان :3745
بیمه‌های مسئولیت مدنی مهندسان عضو سازمان -1400-1401

               بیمه های مسئولیت مدنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، پوشش ها و تعهدات در سال 1400-1401

شمارۀ قرارداد

موضوع بیمه نامه/پوشش ها و تعهدات اضافی

پوشش ها و تعهدات اضافی

سقف پوشش ها (ریال)

حق بیمه (ریال)

توضیحات

هر نفر در هر حادثه

در طول مدت بیمه نامه

2

بیمۀ تعاون

مسئولیت مدنی و حرفه ای مهندسان ناظر هنگام ساخت ساختمان از زمان صدور پروانه ساختمان براساس مترمربع زیربنا نظارت، قرارداد شمارۀ ۳۶۷۳۲/۱۴۰۰/ص به تاریخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۰

دیه یا غرامت فوت و نقص عضو

در ماههای عادی

4،800،000،000

32،000،000،000

2،810

برای هر متر مربع

شیوۀ اقدام

در ماههای حرام (5 برابر دیه در طول مدت)

6،400،000،000

هزینه های پزشکی (معادل 10درصد دیۀ ماه حرام برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

640،000،000

3،200،000،000

خسارتهای مالی (معادل دیۀ ماه حرام برای هر نفر و 3 برابر دیه در طول مدت)

6،400،000،000

19،200،000،000

مطالبات تأمین اجتماعی موضوع مادۀ 66 (معادل 35درصد دیۀ ماه حرام  برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

2،240،000،000

11،200،000،000

3

بیمۀ  تعاون

مسئولیت مدنی و حرفه ای مهندسان ناظر از زمان بهره برداری ساختمان به مدت ده سال براساس مترمربع زیربنا نظارت، قرارداد شمارۀ ۳۶۷۳۳/۱۴۰۰/ص به تاریخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۰

دیه یا غرامت فوت و نقص عضو

در ماههای عادی

4،800،000،000

32،000،000،000

2،180

برای هر متر مربع

شیوۀ اقدام

در ماههای حرام (5 برابر دیه در طول مدت)

6،400،000،000

هزینه های پزشکی (معادل 10درصد دیۀ ماه حرام برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

640،000،000

3،200،000،000

خسارتهای مالی (معادل دیۀ ماه حرام برای هر نفر و 3 برابر دیه در طول مدت)

6،400،000،000

19،200،000،000

4

بیمۀ  تعاون

مسئولیت مدنی و حرفه ای مهندسان طراح و محاسب از زمان طراحی یا محاسبه به مدت ده سال براساس مترمربع زیربنا، قرارداد شمارۀ ۳۶۷۲۰/۱۴۰۰/ص به تاریخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۰

دیه یا غرامت فوت و نقص عضو

در ماههای عادی

4،800،000،000

32،000،000،000

927

برای هر متر مربع

شیوۀ اقدام

در ماههای حرام (5 برابر دیه در طول مدت)

6،400،000،000

هزینه های پزشکی (معادل 10درصد دیۀ ماه حرام برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

640،000،000

3،200،000،000

خسارتهای مالی (معادل دیۀ ماه حرام برای هر نفر و 3 برابر دیه در طول مدت)

6،400،000،000

19،200،000،000

مطالبات تأمین اجتماعی موضوع مادۀ 66 (معادل 35درصد دیۀ ماه حرام  برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

2،240،000،000

11،200،000،000

5

بیمۀ  تعاون

مسئولیت مدنی و حرفه ای سازندگان ذیصلاح (مجریان) حقیقی و حقوقی ساختمان براساس مترمربع زیربنا از شروع عملیات ساختمانی هر ساختمان تا دریافت پایان کار به مدت حداکثر 60 ماه، قرارداد شمارۀ ۳۶۷۲۱/۱۴۰۰/ص تاریخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۰

دیه یا غرامت فوت و نقص عضو

در ماههای عادی

4،800،000،000

32،000،000،000

13،080

برای هر متر مربع

شیوۀ اقدام

در ماههای حرام (5 برابر دیه در طول مدت)

6،400،000،000

هزینه های پزشکی (معادل 10درصد دیۀ ماه حرام برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

640،000،000

3،200،000،000

خسارتهای مالی (معادل دیۀ ماه حرام برای هر نفر و 3 برابر دیه در طول مدت)

6،400،000،000

19،200،000،000

مطالبات تأمین اجتماعی موضوع مادۀ 66 (معادل 35درصد دیۀ ماه حرام  برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

2،240،000،000

11،200،000،000

6

بیمۀ دی

مسئولیت مدنی و حرفه ای سالیانۀ مهندسی برای طراحی، محاسبه، نقشهبرداری و نظارت و خدمات آزمایشگاهی، قرارداد شمارۀ ۳۷۰۶۶/۱۴۰۰/ص به تاریخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۰

دیه یا غرامت فوت و نقص عضو

در ماههای عادی

4،800،000،000

32،000،000،000

2،289،000

برای یک سال هر شخص حقیقی

شیوۀ اقدام

در ماههای حرام (5 برابر دیه در طول مدت)

6،400،000،000

هزینه های پزشکی (معادل 10درصد دیۀ ماه حرام برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

640،000،000

3،200،000،000

خسارتهای مالی (معادل 5/1 برابر دیۀ ماه حرام و 3 برابر دیه در طول مدت)

9،600،000،000

28،800،000،000

مطالبات تأمین اجتماعی موضوع مادۀ 66 (معادل 35درصد دیۀ ماه حرام  برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

2،240،000،000

11،200،000،000

7

بیمۀ دی

مسئولیت مدنی و حرفه ای سالیانه برای سازندگان ذیصلاح (مجریان) حقیقی و حقوقی، قرارداد شمارۀ ۳۷۰۷۷/۱۴۰۰/ص به تاریخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۰

دیه یا غرامت فوت و نقص عضو

در ماههای عادی

4،800،000،000

32،000،000،000

3،992،000

برای یک سال هر شخص حقیقی

شیوۀ اقدام

در ماههای حرام (5 برابر دیه در طول مدت)

6،400،000،000

هزینه های پزشکی (معادل 10درصد دیۀ ماه حرام برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

640،000،000

3،200،000،000

خسارتهای مالی (معادل 5/1 برابر دیۀ ماه حرام و 3 برابر دیه در طول مدت)

9،600،000،000

28،800،000،000

مطالبات تأمین اجتماعی موضوع مادۀ 66 (معادل 35درصد دیۀ ماه حرام  برای هر نفر و 5 برابر دیه در طول مدت)

2،240،000،000

11،200،000،000

                           

                          *پوششها و تعهدات در هریک از بیمه ها با کلیک بر موضوع بیمه نامه و شیوۀ اقدام نیز با کلیک بر «شیوۀ اقدام» هر بیمه در سایت سازمان (www.fceo.ir) قابل مشاهده است. **پوششها و تعهدات به شرط پرداخت حق بیمه و صدور بیمه نامه براساس شروط بیمۀ مرکزی و شروط قراردادی است.

 

 
ثبت نظرات


مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > آرشیو اخبار > مشاهده خبر